ადმინისტრაციის აპარატი

სწავლული მდივანი, აკად.დოქტორი 

ეთერი ნოზაძე

მთავარი სპეციალისტი

ნინო ვეფხვაძე

წამყვანი სპეციალისტი

ირინა ჩუბინიძე

წამყვანი სპეციალისტი

იზო მრევლიშვილი

წამყვანი სპეციალისტი

ნინო კაპანაძე

სპეციალისტი

ნათია ქსოვრელიშვილი

არქივარიუსი

მზია ლალაშვილი

ინსპექტორი