ინფორმაცია მეცნიერ თანამშრომელთა სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შესახებ 2002-2021

მათემატიკური კიბერნეტიკის განყოფილება
სტოქასტური ანალიზისა და მათემატიკური მოდელირების განყოფილება
სახეთა ამოცნობის გამოყენებითი სისტემების განყოფილება
ბიოკიბერნეტიკული სისტემების განყოფილება
გამოთვლითი ტექნიკის ელემენტებისა და ნანომასალების განყოფილება
ოპტიკისა და სპექტროსკოპიის განყოფილება
ოპტიკურად მართვადი ანიზოტროპული სისტემების განყოფილება
თერმო და ფოტოქრომული სტრუქტურების ლაბორატორია
პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული კვლევების ლაბორატორია
ნანოკომპოზიტების ლაბორატორია
ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების ლაბორატორია
ქვეყნის მდგრადი განვითარების, სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის მიმართულებით განხორციელებული აქტივობები