ინსტიტუტის დებულება და სხვა ნორმატიული აქტები

კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დებულება (pdf)
სტუ_წესდება_200
სტუ წესდება