გამოთვლითი ტექნიკის ელემენტებისა და ნანომასალების განყოფილება

კვლევის სფეროები:

  1. მასალათა ზომების ნანომეტრებამდე შემცირება იწვევს სრულიად ახალი, უნიკალური თვისებების გაჩენას, რაც თავის მხრივ კვანტურ და სხვა ახალ პრინციპებზე მომუშავე ხელსაწყოების შექმნის საშუალებას იძლევა. ასეთი უნიკალური ნანოხელსაწყოები უკვე გამოიყენება მეცნიერებაში, ტექნიკასა და ბიოსამედიცინო სფეეროებში და მათი პროგრესის საფუძველს შეადგენს.
    ჩვენი ამჟამინდელი კვლევები მიმართულია ისეთი ახალი ნახევარგამტაული ნაერთების ნანომავთულების მისაღებად, რომლებიც გამოყენებულნი იქნებიან წყლის ფოტოელექტროქიმიური დაშლის კატალიზატორებად და მზის გამოსხივებით წყალბადის პირდაპირი მიღების საშუალებას მოგვცემენ. ჩვენს მიერ შექმნილი ნახევარგამტარული ნანომავთულების საფუძველზე ვქმნით აირების ზემგრძნობიარე სენსორების მოქმედ ანალოგებს.
    სურათებზე წარმოდგენილია გერმანიუმის ნიტრიდის კატალიზატორის ნანომავთულები, გადაღებული ატომარული გარჩევისუნარიანობით (მარცხენა სურათები) და In2Ge2O7 ნაერთის ნანომავთულების რასტრული ელექტრონულ მიკროსკოპული სურათები (მარჯვნივ).

2.  შექმნილია ზედენადი ჰელიუმით შევსებულ ფოროვან გარემოში აკუსტიკური ტალღების გავრცელების თეორია. მიღებული განტოლებები გამოყენებულია აეროგელებისათვის. ვ. ვერკინის სახ. დაბალი ტემპერატურის ინსტიტუტსა (უკრაინა) და დელავერის უნივერსიტეტის (აშშ) ფიზიკა-ასტრონომიის განყოფილებაში დადგმული ექსპერიმენტები ასაბუთებენ ხსენებული თეორიის სამართლიანობას. ასევე მუშავდება ბიოსამედიცინო დანიშნულების ახალი კლასის ნანომასალების დამზადების ტექნოლოგია.