1. გვარი, სახელი:
  ლეჟავა გოდერძი
 2. დაბადების თარიღი:8 სექტემბერი, 1937
 3. მოქალაქეობა:საქართველო
 4. სამსახურის მისამართი:ტელეფონი, ფაქსი, ელ-ფოსტა:
  0186 თბილისი, სანდრო ეულის ქ. 5, კიბერნეტიკის ინსტიტუტი, ტელეფონი: +995 32 54 15 86, ფაქსი:+995 32 30 59 31,
 5. ბინის მისამართი:თბილისი, 0186, ვაჟა ფშაველას გამზირი, მე-4 კვ., 24-ე კორპ., ბინა 63, ტელეფონი: +995 32 32 18 08, მობილური: 895 55 91 73
 6. ელ-ფოსტა:glezhava@hotmail.com
 7. სამეცნიერო ხარისხი:ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
 8. სამეცნიერო მიმართულება:ჰიბრიდული ინტელექტუალური სისტემების კვლევა.
 9. განათლება:
 • 1957–1961 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი.
 • 1984 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია „ოპტოელექტრონული მეთოდებისა და მოწყობილობების დამუშავება და კვლევა სახეთა ამოცნობის არაპარამეტრული ალგორითმების რეალიზაციისათვის“ მოსკოვში ვ. ტრაპეზნიკოვის სახ. მართვის პრობლემების ინსტიტუტში.
 1. პროფესიული გამოცდილება და დაკავებული თანამდებობები:
 • 1961 – 1968 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
 • 1969 – 2003 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ლაბორატორიის გამგე
 • 2003 წლიდან დღემდე საქართველოს კიბერნეტიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
 • სამეცნიერო საბჭოს წევრი
 1. სამეცნიერო ინტერესები, კვლევები და მიღწეული შედეგები:
  ძირითადი სამეცნიერო ინტერესები არის ინფორმაციული ტექნოლოგიები. კერძოდ:
 • 1. ინფორმაციის დამუშავების ოპტოელექტრონული სისტემები.
  1962-1986 წლებში მონაწილეობდა დახურულ სამუშაოებში, რომელიც სრულდებოდა საკავშირო სამხედრო სამრეწველო კომისიის დაკვეთით, როგორც შემსრულებელი, პასუხისმგებელი შემსრულებელი და თემის ხელმძღვანელი. კერძოდ , მის მიერ დამუშავდა უპილოტო საფრენი აპარატების სანავიგაციო სისტემის, სინთეზირებულ აპერტურიანი რადიოლოკაციური სისტემებისა და აგრეთვე სახეთა ამოცნობის სპეციალური სისტემებისათვის ინფორმაციის წინასწარი (კომპიუტერამდელი) დამუშავების ოპტოელექტრონული კვანძები [6, 8].
 • 2. ინდუქციური გამოყვანის სისტემების კვლევა ჰიბრიდული ინტელექტუალური სისტემებისათვის.
  დამუშავებული იქნა ინდუქციური გამოყვანის ზოგადი დანიშნულების სისტემა. სისტემა წარმოადგენს სენსორული ინფორმაციის პარალელური დამუშავების მოწყობილობას, რომელიც ახორციელებს ინდუქციური ლოგიკის საბაზისო ოპერაციას – პარალელური შედარების ოპერაციას. ასეთი სისტემების გამოყენება ჰიბრიდულ ინტელექტუალურ სისტემებში შესაძლებელს გახდის გამოთვლატევადი ამოცანების ამოხსნას რეალურ დროში [18, 28].
 • 3. სემანტიკური ინფორმაციის თეორია.
  ინფორმაციის მიმღებად ინდუქციური გამოყვანის სისტემის განხილვამ შესაძლებელი გახადა ზოგიერთი პრობლემის ახლებურად გააზრება. კერძოდ, დამუშავდა ახალი მიდგომა სემანტიკური ინფორმაციის თეორიის პრობლემებისადმი და ჩატარდა შესაბამისი კვლევები. შემოყვანილი იქნა სემანტიკური ინფორმაციის რაოდენობრივი შეფასების კრიტერიუმები [22, 25].
 • 4. ჩაის ფოთლის შერჩევითი კრეფის რობოტული სისტემები.
  ISTC და STCU საერთაშორისო კონვერსიული ფონდების დაფინანსებით დამუშავდა ჩაის ფოთლის შერჩევითი კრეფის რობოტული სისტემა, რომელიც შეიცავს სენსორებს, ტექნიკური მხედველობის ოპტოელექტრონულ კვანძს და საბორტო კომპიუტერს, რომლიც ახორციელებს საჭრელი აპარატის ავტომატურ მართვას [12, 16].
 1. რჩეული პუბლიკაციები:
 • 1. Lezhava G.G., Brodzeli M.I., Tavzarashvili N.B., Dekanozishvili G.G., Roctomova I.S. The luminescent cell of memory with optical record and optical clearing, the Copyright certificate. The USSR № 38668, 1967.
 • 2. Lezhava G.G., Brodzeli M.I., Alavidze I. SH. The search device. The copyright certificate. USSR № 40070, 1968.
 • 3. Lezhava G.G., Brodzeli M.I.,Chechelashvili R.N. The search device with the fiber converter. « Special radio electronics » №5, 1972.
 • 4. Lezhava G.G., Dekanozishvili G.G. Brodzeli М.И., Alavidze I. SH. The fiber converter of an information field. The copyright certificate. USSR # 70505, 1973.
 • 5. Lezhava G.G., Kamkamidze I.S., Voloshina E.V. Optoelectronic modelling of process of learning to recognition of images. In “The Further development of optoelectronics”. M. 1977.
 • 6. Lezhava G. G. To a question of the decision of tasks of recognition of images on the optoelectronic computing device. Messages AS GSSR vol.. 95, № 2, 1979.
 • 7. Lezhava G.G., Kamkamidze I.S., Voloshina E.V. The way of recognition of images. The copyright certificate of the USSR # 683596, 1979.
 • 8. Lezhava G.G., Kamkamidze I.S., Voloshina E.V., Janjgava G.I. The holographic memory. The copyright certificate of the USSR # 1022565, 1983.
 • 9. Lezhava G.G., Brodzeli M.M., Chechelashvili R.N. The Optoelectronic navigating device. « Special radio electronics » № 8, 1985.
 • 10. Lezhava G.G., Kamkamidze I.S., Voloshina E.V., Chechelashvili R.N. The holographic associative memory. The copyright certificate of the USSR # 1301199, 1986.
 • 11. Lezhava G.G., Kamkamidze I.S., Voloshin E.V. The module of the cutting device of the tea picking machines. The copyright certificate of the USSR # 1545992, 1989.
 • 12. Lezhava G.G., Kamkamidze I. Sh. The tea picking device. The copyright certificate of the USSR # 1711355, 1991.
 • 13. Lezhava G.G., Kamkamidze I.S., Voloshina E.V. The automated system of selective gathering of a tea sheet. Theses of reports of the international scientific and technical conference « Means and systems of automation management of processes of an agricultural production ». Moscow – Palanga, 1991.
 • 14. Lezhava G.G., Kamkamidze I.S., Voloshina E.V., Tavzarashvili N.B., The device for recognition of images. The copyright certificate of the USSR # 1539806, 1991.
 • 15. V.Chavchanidze, M. Kochetkov, G. Lezhava. Computer-optical neuroreflexive systems of wholestic perception and processing of space-time information flows and filds. Georgian symposium for project development and conversion. Tbilisi, 1995.
 • 16. Fleming M., Kamkamidze I.S., Lezhava G. G, Lezhava George G.,Tsetschladze Sh.L. About principles of construction of robotic systems of selective gathering of tea. « Georgian Engineering News », # 3, 1999.
 • 17. G. Lezhava, R. Tevzadze. For the Subject of estimation of semantic Information. Georgian Academy of sciences. Proceedings of the Institute of Cybernetics. Vol. 2, № 1-2, 2002.
 • 18. G. Lezhava, «Application of Optical Memory in Hybrid Systems of Artificial Intelligence». Optical Memory & Neural Networks, Allerton Press, Inc. № 2, 2002.
 • 19. Lezhava Goderdzi G., Lezhava George G., Mkrtychjan E.M., Sulaberidze T.G., Tevzadze R.N. The mathematical model of a raw layer of a tea bush and optimization of gathering of a sheet. « Georgian Engineering News ». # 2, 2002.
 • 20. Lezhava G. Optical calculation and an artificial intellect. Gauges and systems, * 2, 2002.
 • 21. G. Lezhava, R. Tevzadze. For the Subject of estimation of semantic Information, 7-th international multiconference « System engineering, cybernetics and computer science » USA, Orlando, Florida, 2003.
 • 22. Lezhava G.G., Kamkamidze I.S., Berikishvili Z.I. To a question of development of the semantic theory of the information. Problems of control, № 1, 2005.
 • 23. G.G.Lezhava, I.S.Kamkamidze, Z.I.Berikishvili, A.K.Vardosanidze, E.M.Mkrtchjan. To a problem of construction of the semantic theory of the information. VII international scientific – practical conference “СИЭТ-2006”, ( MIET-2006), Odessa, 2006.
 • 24. Lezhava G. G., Kamkamidze I.S., Berikishvili Z.I., Vardosanidze A.K., Mkrtchjan E. M. The Semantic Information and Formation of « Base of Knowledge ». Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. “Moambe.” Vol.174, № 2, 2006
 • 25. G.G.Lezhava, I.S.Kamkamidze, Z.I.Berikishvili. System of an inductive conclusion for modelling intellectual procedures. « Georgian Engineering News ». № 1, 2008
 • 26. G. Lezhava, I Kamkamidze, Z. Berikishvili. The subject matter of Cybernetics. « Georgian Engineering News ». № 3, 2009.
 • 27. Lezhava Goderdzi, Kamkamidze Irina, Берикишвили Zaira. Hybrid intellectual systems for realization of algorithms with a huge amounts of calculations in real time. Theses of reports of conference « Information and computer technologies, modelling, management ». Tbilisi, 2010.
 • 28. G. Lezhava, I. Kamkamidze, Z. Berikishvili, T. Dalakishvili, A. Vardosanidze, E. Mkrtychian. Definition of optimal operating modesof robotic system of selective tea picking by computer experiments. “Metsniereba da Technologiebi” (“Science and Technologies”), # 7-9, 2010.
 1. სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 • 1. 1997-1998 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი № 1,29 “ოპტოელექტრონული პროცესორი ხელოვნური ინტელექტის ამოცანების დროის რეალურ მასშტაბში ამოხსნისათვის”.
 • 2. 1998-1999 წწ. მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრის (ISTC) გრანტი # G-62 “Development of Robot Systems for Selective Tea Picking”.
 • 3. 1999 წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი № 1,45 “ოპტოელექტრონული პროცესორი”.
 • 4. 2000-2001 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი № 1,33 “სპეციალიზებული ოპტოელექტრონული პროცესორი”.
 • 5. 2000-2003 წწ. მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრის (ISTC) გრანტი # G-62-2-00 “Development of Robot Systems for Selective Tea Picking”.
 • 6. 2002-2003 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი № 1,32.02 “ჰიბრიდული ასოციატიური გამოთვლითი მოწყობილობის დამუშავება სწავლების, კლასიფიკაციის, განზოგადების და ინსაიტის მეტაპროცედურების რეალიზაციისათვის”.
 • 7. 2007-2010 წწ. მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრის (STCU) გრანტი # 3868 “ელექტრონიკის და ავტომატიკის მეთოდების და საშუალებების გამოყენება ჩაის შერჩევითი კრეფის სისტემებში”.
 1. ინფორმაციები საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ:
 1. International Science and Technology center (ISTC) certificates:
 • On Intellectual Property Protection and Business Planning. Armenia, 1999.
 • On Technology Commercialization. Georgia, 2001.
 • On Commercialization of Technology. Georgia, 2003.

 
გოდერძი ლეჟავა


Goderdzi Lezhava
CV

 

 1. POSITION:
  Senior Researcher
  Department of applied systems of recognition of images,
  Institute of Cybernetics.

OFFICE ADDRESS:
Sandro Euli str., 5, 0186 Tbilisi, GEORGIA.
Tel: +995 32 54 15 86
Mob.: +995 95 55 91 73
Fax: +995 32 305931
E-mail: glezhava@hotmail.com

HOME ADDRESS:
Vazha Pshavela Avenue , complex 4, Building 24, Apt. 63, Tbilisi 0186
Tel.: +995 32 32 18 08

 1. PERSONAL INFORMATION:
 • the place and the date of birth: GEORGIA, Tkibuli, 8. 09. 1937;
 • nationality, citizenship: Georgian, citizen of Georgia;
 • family status: married
 1. EDUCATION:
 • 1957 – 1961 Tbilisi State University, Faculty of Physics
 • PhD in cybernetics, 1984, „Development and research of optoelectronic methods and devices for realization of nonparametric algorithms of pattern recognition“, in V. Trapeznikov Institute of Problems of Control. Moscow.
 1. ACADEMIC ACTIVITY:
 • The member of Academic Council of the Institute of Cybernetics
 • 2003 – present time Senior Researcher in the Department of the Institute Cybernetics.
 • 1969 – 2003 The Head of the Department of the Institute of Cybernetics.
 • 1961 – 1968 junior researcher of the Institute of Cybernetics;
 1. Languages:English (with dictionary), Russian.
 2. Scientific interests, Researches and Results Established:
  The basic scientific interests – information technologies, in particular:
 • 1. The optoelectronic systems of processing of the information.
  In 1962 – 1986 participated as the executive and as the project head in the closed works which were carried out under the decision of military industrial commission of the USSR. In particular, has developed оптоэлектронные узли for navigating system of the pilotless flying device, for the radar-tracking system with the synthesized aperture and for preliminary processing of the information for special systems of recognition of images [6, 8].
 • 2. Research of systems of an inductive conclusion for hybrid intellectual systems.
  The system of an inductive conclusion of general purpose is developed. The system represents the device of parallel processing of the sensor information. She{it} carries out basic operation of inductive logic – operation of parallel comparison. The application of such systems in hybrid intellectual systems will make possible{probable} the decision of problems{tasks} with a plenty of calculations in real time [18, 28].
 • 3. The theory of the semantic information.
  Consideration of system of an inductive conclusion as the receiver of the information has allowed to carry out the new approach to a problem of development of the semantic theory of the information. On the basis of corresponding researches the criteria of a quantitative estimation of the semantic information have been entered [21, 25].
 • 4. The robotic systems of selective gathering of a tea sheet.
  By financing of international conversion foundations ISTC and STCU the robotic system of selective gathering of a tea sheet was developed. It contains the sensors, the optoelectronic unit of technical sight and an onboard computer which carries out automatic control of the cutting device [12, 16].
 1. Participation in scientific grant project:
 • 1. The optoelectronic processor for the decision of tasks} of an artificial intellect in real time. Grant of Georgian Academy of Sciences № 1, 29. Manager and scientific leader, 1997-1998
 • 2. Development of the concept of robot systems for selective tea picking, Grant of ISTC G-062, Manager and scientific leader. 1998-1999
 • 3. The optoelectronic processor. Grant of Georgian Academy of Sciences № 1, 45. Manager and scientific leader. 1999
 • 4. The specialized optoelectronic processor. Grant of Georgian Academy of Sciences № 1, 33. Manager and scientific leader. 2000-2001
 • 5. Development of a hybrid associative computing device for realization of procedures of training,
 • 6. Development of robot systems for selective tea picking, Grant of ISTC # G-062-2. Manager and scientific leader. 2000 -2003
 • 7. Application of methods and means of electronics and automatics in systems of selective tea gathering. , Grant of STCU # 3868. Manager and scientific leader. 2007-2010
 1. SELECTED PUBLICATIONS:
 • 1. Lezhava G.G., Brodzeli M.I., Tavzarashvili N.B., Dekanozishvili G.G., Roctomova I.S. The luminescent cell of memory with optical record and optical clearing, the Copyright certificate. The USSR № 38668, 1967.
 • 2. Lezhava G.G., Brodzeli M.I., Alavidze I. SH. The search device. The copyright certificate. USSR № 40070, 1968.
 • 3. Lezhava G.G., Brodzeli M.I.,Chechelashvili R.N. The search device with the fiber converter. « Special radio electronics » №5, 1972.
 • 4. Lezhava G.G., Dekanozishvili G.G. Brodzeli М.И., Alavidze I. SH. The fiber converter of an information field. The copyright certificate. USSR # 70505, 1973.
 • 5. Lezhava G.G., Kamkamidze I.S., Voloshina E.V. Optoelectronic modelling of process of learning to recognition of images. In “The Further development of optoelectronics”. M. 1977.
 • 6. Lezhava G. G. To a question of the decision of tasks of recognition of images on the optoelectronic computing device. Messages AS GSSR vol.. 95, № 2, 1979.
 • 7. Lezhava G.G., Kamkamidze I.S., Voloshina E.V. The way of recognition of images. The copyright certificate of the USSR # 683596, 1979.
 • 8. Lezhava G.G., Kamkamidze I.S., Voloshina E.V., Janjgava G.I. The holographic memory. The copyright certificate of the USSR # 1022565, 1983.
 • 9. Lezhava G.G., Brodzeli M.M., Chechelashvili R.N. The Optoelectronic navigating device. « Special radio electronics » № 8, 1985.
 • 10. Lezhava G.G., Kamkamidze I.S., Voloshina E.V., Chechelashvili R.N. The holographic associative memory. The copyright certificate of the USSR # 1301199, 1986.
 • 11. Lezhava G.G., Kamkamidze I.S., Voloshin E.V. The module of the cutting device of the tea picking machines. The copyright certificate of the USSR # 1545992, 1989.
 • 12. Lezhava G.G., Kamkamidze I. Sh. The tea picking device. The copyright certificate of the USSR # 1711355, 1991.
 • 13. Lezhava G.G., Kamkamidze I.S., Voloshina E.V. The automated system of selective gathering of a tea sheet. Theses of reports of the international scientific and technical conference « Means and systems of automation management of processes of an agricultural production ». Moscow – Palanga, 1991.
 • 14. Lezhava G.G., Kamkamidze I.S., Voloshina E.V., Tavzarashvili N.B., The device for recognition of images. The copyright certificate of the USSR # 1539806, 1991.
 • 15. V.Chavchanidze, M. Kochetkov, G. Lezhava. Computer-optical neuroreflexive systems of wholestic perception and processing of space-time information flows and filds. Georgian symposium for project development and conversion. Tbilisi, 1995.
 • 16. Fleming M., Kamkamidze I.S., Lezhava G. G, Lezhava George G.,Tsetschladze Sh.L. About principles of construction of robotic systems of selective gathering of tea. « Georgian Engineering News », # 3, 1999.
 • 17. G. Lezhava, R. Tevzadze. For the Subject of estimation of semantic Information. Georgian Academy of sciences. Proceedings of the Institute of Cybernetics. Vol. 2, № 1-2, 2002.
 • 18. G. Lezhava, «Application of Optical Memory in Hybrid Systems of Artificial Intelligence». Optical Memory & Neural Networks, Allerton Press, Inc. № 2, 2002.
 • 19. Lezhava Goderdzi G., Lezhava George G., Mkrtychjan E.M., Sulaberidze T.G., Tevzadze R.N. The mathematical model of a raw layer of a tea bush and optimization of gathering of a sheet. « Georgian Engineering News ». # 2, 2002.
 • 20. Lezhava G. Optical calculation and an artificial intellect. Gauges and systems, * 2, 2002.
 • 21. G. Lezhava, R. Tevzadze. For the Subject of estimation of semantic Information, 7-th international multiconference « System engineering, cybernetics and computer science » USA, Orlando, Florida, 2003.
 • 22. Lezhava G.G., Kamkamidze I.S., Berikishvili Z.I. To a question of development of the semantic theory of the information. Problems of control, № 1, 2005.
 • 23. G.G.Lezhava, I.S.Kamkamidze, Z.I.Berikishvili, A.K.Vardosanidze, E.M.Mkrtchjan. To a problem of construction of the semantic theory of the information. VII international scientific – practical conference “СИЭТ-2006”, ( MIET-2006), Odessa, 2006.
 • 24. Lezhava G. G., Kamkamidze I.S., Berikishvili Z.I., Vardosanidze A.K., Mkrtchjan E. M. The Semantic Information and Formation of « Base of Knowledge ». Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. “Moambe.” Vol.174, № 2, 2006
 • 25. G.G.Lezhava, I.S.Kamkamidze, Z.I.Berikishvili. System of an inductive conclusion for modelling intellectual procedures. « Georgian Engineering News ». № 1, 2008
 • 26. G. Lezhava, I Kamkamidze, Z. Berikishvili. The subject matter of Cybernetics. « Georgian Engineering News ». № 3, 2009.
 • 27. Lezhava Goderdzi, Kamkamidze Irina, Берикишвили Zaira. Hybrid intellectual systems for realization of algorithms with a huge amounts of calculations in real time. Theses of reports of conference « Information and computer technologies, modelling, management ». Tbilisi, 2010.
 • 28. G. Lezhava, I. Kamkamidze, Z. Berikishvili, T. Dalakishvili, A. Vardosanidze, E. Mkrtychian. Definition of optimal operating modesof robotic system of selective tea picking by computer experiments. “Metsniereba da Technologiebi” (“Science and Technologies”), # 7-9, 2010.
 1. International collaboration:
 1. International Science and Technology center (ISTC) certificates:
 • On Intellectual Property Protection and Business Planning. Armenia, 1999.
 • On Technology Commercialization. Georgia, 2001.
 • On Commercialization of Technology. Georgia, 2003.