კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად:

 • მათემატიკური კიბერნეტიკის განყოფილება:

            მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული

            უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 2 საშტატო ერთეული

            მეცნიერი თანამშრომელი – 4 საშტატო ერთეული

 • სტოქასტური ანალიზისა და მათემატიკური მოდელირების განყოფილება:

            მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული

            მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი – 0.5 საშტატო ერთეული

            მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი – 0.5 საშტატო ერთეული

            უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული

            მეცნიერი თანამშრომელი – 5 საშტატო ერთეული

 • სახეთა ამოცნობის გამოყენებითი სისტემების განყოფილება:

            მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი – 0.5 საშტატო ერთეული

            მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი – 0.5 საშტატო ერთეული

            უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული

            მეცნიერი თანამშრომელი – 2 საშტატო ერთეული

 • ბიოკიბერნეტიკული სისტემების განყოფილება:

            უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული

            მეცნიერი თანამშრომელი – 3 საშტატო ერთეული

 • გამოთვლითი ტექნიკის ელემენტებისა და ნანომასალების განყოფილება:

            უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 3  საშტატო ერთეული

            მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული

            მეცნიერი თანამშრომელი – 0.5 საშტატო ერთეული

 • ნანოკომპოზიტების ლაბორატორია:

            უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული

            მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული

 • ოპტიკისა და სპექტროსკოპიის განყოფილება:

            მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი – 3  საშტატო ერთეული

            უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული

            მეცნიერი თანამშრომელი – 2 საშტატო ერთეული

 • ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების ლაბორატორია:

            უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 0.5 საშტატო ერთეული

            უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 0.5 საშტატო ერთეული

            მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული

 • პოლარიზაციულ–ჰოლოგრაფიული კვლევების ლაბორატორია:

            მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი – 1  საშტატო ერთეული

            უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 3 საშტატო ერთეული

            მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული

 • ოპტიკურად მართვადი ანიზოტროპული სისტემების განყოფილება:

            მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი – 3  საშტატო ერთეული

            უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 3 საშტატო ერთეული

            მეცნიერი თანამშრომელი – 4 საშტატო ერთეული

 • თერმო და ფოტოქრომული სტრუქტურების ლაბორატორია:

            მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი – 1  საშტატო ერთეული

            უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი – 1 საშტატო ერთეული

            მეცნიერი თანამშრომელი – 2 საშტატო ერთეული

განცხადებების მიღება იწარმოებს 2023 წლის 01 მაისიდან – 03 მაისის ჩათვლით, 1000-დან 1700 საათამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩა N5 (ყოფილი სანდრო ეულის ქუჩა), ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი, პირველი სართული, ოთახი N130, საკონტაქტო ტელეფონი: 598 42 98 33.

კონკურსი ჩატარდება 2023 წლის 04 მაისიდან – 11 მაისის ჩათვლით (შაბათ-კვირისა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი უქმე დღეების გარდა). კონკურსის პირველადი შედეგები გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 2023 წლის 12 მაისს, საკონკურსო კომისიის მიერ თვალსაჩინო ადგილზე, უნივერსიტეტისა და ინსტიტუტის ვებგვერდებზე: https://cybernetics.ge/  და https://gtu.ge/

კონკურსის ჩატარების წესის დარღვევასთან დაკავშირებით განცხადებები/საჩივრები საკონკურსო კომისიაში მიიღება 2023 წლის 17 მაისის ჩათვლით.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის დამატებითი ინფორმაცია (კონკურსანტის ანკეტა, განცხადება და დამატებითი საკონკურსო მოთხოვნები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამოქვეყნდება ინსტიტუტის ვებგვერდზე: https://cybernetics.ge/

 1. საკონკურსო პირობები

კონკურსის ძირითადი პირობები:

ა) მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება;

ბ) უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;

გ) მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დაკავება შეუძლია პირს, რომელსაც აქვს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.

მეცნიერის (მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის, უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის, მეცნიერი თანამშრომლის) თანამდებობაზე პირი აირჩევა 5 წლის ვადით.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა პირადად (ან წარმომადგენლის მეშვეობით) უნდა წარმოადგინოს:

ა) სათანადო ფორმით შედგენილი და ხელმოწერილი განცხადება და ანკეტა (ფორმები გამოქვეყნდება ინსტიტუტის ვებგვერდზე https://cybernetics.ge/, აგრეთვე მათში წარმოდგენილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია: დიპლომი, სერტიფიკატი, მოწმობა, სიგელი, ცნობა და ა.შ. (დედანი და ასლი);

ბ) სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი და ასლი);

გ) სამეცნიერო-კვლევითი გამოცდილების (სტაჟის) დამადასტურებელი საბუთი (საბუთები) დამოწმებული შესაბამისი ორგანიზაციის/დაწესებულების ბეჭდით;

დ) სამეცნიერო და სასწავლო-მეთოდური ნაშრომების ნუსხა, დამოწმებული შესაბამისი დაწესებულების/ორგანიზაციის ან მისი სტრუქტურული ერთეულის კომპეტენტური პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ე) პირადობის მოწმობა (დედანი და ქსეროასლი);

ვ) 2 ფოტოსურათი 3X4;

ზ) სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ ცნობა და უფლების ჩამორთმევის შესახებ ცნობა.

შენიშვნა: ცნობების წარმოდგენისგან თავისუფლდება პირი, ვისაც აღნიშნული ცნობები უკვე წარმოდგენილი აქვს უნივერსიტეტის ადამიანური კაპიტალის მართვის დეპარტამენტში.

III. კონკურსის ჩატარების წესი

კონკურსი ჩატარდება “უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, უნივერსიტეტის წესდებისა და „ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესის“ შესაბამისად, რომლებსაც კონკურსანტი გაეცნობა საკონკურსო კომისიაში, უნივერსიტეტისა და ინსტიტუტის ვებ-გვერდებზე;

საკონკურსო კომისიის მიერ გათვალისწინებული იქნება: კონკურსანტის კვალიფიკაციის და კომპეტენციის შესაბამისობა საკონკურსო თანამდებობასთან, მათ შორის საკონკურსო თანამდებობის პროფილის შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი, პრაქტიკული და სხვა აქტივობები, მიღწევები, კვალიფიკაციები, გამოცდილება და დამსახურება; ასევე (კომისიის გადაწყვეტილებით) კონკურსანტთან (კონკურსანტებთან) ჩატარებული ინტერვიუს შედეგები;

კონკურსის შედეგების გასაჩივრება შესაძლებელია სასამართლოში, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

საჭირო დოკუმენტაციის ჩამოტვირთვა შეგიძლიათ ქვემოთ მოცემული ბმულებიდან:

კონკურსანტის განცხადება (word _doc) ;

კონკურსანტის ანკეტა (word_doc)

სამსახურში მიღების წესი (pdf)

Spread the love